Usluga izrade detaljne tehničke dokumentacije

Obilazak lokacije i neposredan uvid u situaciju na terenu. Preuzimanje pripremne dokumentacije.

( Dokumentaciju, koja bude potrebna, a kojom klijent ne raspolaže, pribavljamo od nadležnih institucija, odnosno da obavljamo sa njima potrebnu saradnju. Troškove prema nadležnim institucijama snosi klijent, na primer: administrativne takse i sl.

Konsultacije sa predstavnikom klijenta u toku izrade projekta i pre dobijanja rešenja o odobrenju za izvođenje radova.

Izrada tehničke dokumentacije podrazumeva izradu:

  1. Idejnog rešenja sa kojim naručilac treba da se saglasi
  2. Saglasnost Naručioca na idejno rešenje
  3. Prihvaćeno idejno rešenje
  4. Podnošenje zahteva za lokacijske uslove
  5. Probavljanje lokacijskih uslova
  6. Izrada idejnog projekta
  7. Izrada projekta za izvođenje
  8. Dobijanje upotrebne dozvole je obaveza klijenta, s tim što kao projektanti učestvujemo u postupku

Podelite: